خرید کتاب آموزش طب سوزنی بادی(اولین مرجع طب سوزنی بدن)


قیمت :

370,000 تومان

خرید کتاب آموزش طب سوزنی بادی – ایــن کتــاب حاصــل چندیــن ســال مطالعــه ، کار عملــی و تدریــس اینجانــب مــی باشــد، لــذا ســعی نمــوده ام تجربیــات بالینــی و کاربــردی را بیشــتر در کتــاب بگنجانـم. طـی سـالها تدریـس و کار کلینیکـی از مشـکالت و نقـاط ضعـف و قـوت دانشــجویان مطلــع هســتم، بــه همیــن دلیــل نــکات ذکــر شــده در کتــاب بــه گونـه ای اسـت کـه دانشـجویان بعـد از مطالعـه و کار عملـی طـب سـوزنی بـر روی بیمـاران بتواننـد بـدون مشـکل بـه صـورت کاربـردی و کلینیکـی بـه درمـان بپردازند. به منظور بهره برداری بیشتر از کتاب چندتوصیه به دانشجویان عزیز دارم: اول :کتــاب را بــه ترتیــب مطالــب دنبــال نمــوده و تمامــی شــکل هــا و جدول ها را بطور مفهومی و عملی کار و تکرار نمایید. دوم : بـرای درك بهتـر ابتـدا فصـل هـای اول و دوم را مطالعـه نمـوده تـا الفبـای طـب ســوزنی را فرابگیریــد، ســپس بــرای فراگیــری الفبــای پیشــرفته فصــل هجدهــم را مطالعـه کنیـد. بـا ایـن کار آمادگـی بیشـتری بـرای یادگیـری مطالـب داریـدو تمامـی مفاهیـم بـه کار بـرده شـده درفصـول کتـاب مفهومـی و قابـل درك خواهنـد شـد. در آخـر بـه ترتیـب فصـل هـای باقیمانـده کتـاب رامطالعـه نماییـد.

توضیحات

خرید کتاب آموزش طب سوزنی بادی

خرید کتاب آموزش طب سوزنی بادی

خرید کتاب آموزش طب سوزنی بادی – ایــن کتــاب حاصــل چندیــن ســال مطالعــه ، کار عملــی و تدریــس اینجانــب مــی باشــد، لــذا ســعی نمــوده ام تجربیــات بالینــی و کاربــردی را بیشــتر در کتــاب بگنجانـم. طـی سـالها تدریـس و کار کلینیکـی از مشـکالت و نقـاط ضعـف و قـوت دانشــجویان مطلــع هســتم، بــه همیــن دلیــل نــکات ذکــر شــده در کتــاب بــه گونـه ای اسـت کـه دانشـجویان بعـد از مطالعـه و کار عملـی طـب سـوزنی بـر روی بیمـاران بتواننـد بـدون مشـکل بـه صـورت کاربـردی و کلینیکـی بـه درمـان بپردازند. به منظور بهره برداری بیشتر از کتاب چندتوصیه به دانشجویان عزیز دارم: اول :کتــاب را بــه ترتیــب مطالــب دنبــال نمــوده و تمامــی شــکل هــا و جدول ها را بطور مفهومی و عملی کار و تکرار نمایید. دوم : بـرای درك بهتـر ابتـدا فصـل هـای اول و دوم را مطالعـه نمـوده تـا الفبـای طـب ســوزنی را فرابگیریــد، ســپس بــرای فراگیــری الفبــای پیشــرفته فصــل هجدهــم را مطالعـه کنیـد. بـا ایـن کار آمادگـی بیشـتری بـرای یادگیـری مطالـب داریـدو تمامـی مفاهیـم بـه کار بـرده شـده درفصـول کتـاب مفهومـی و قابـل درك خواهنـد شـد. در آخـر بـه ترتیـب فصـل هـای باقیمانـده کتـاب رامطالعـه نماییـد.

عنوان کتاب: اولين مرجع طب سوزني بدن

نويسندگان : سيدعلي حسيني، سيدعرفان حسيني

شابک:  978-600-416-762-8

نوبت چاپ: اول

تعدادصفحه: 322

تاريخ نشر:1401

تيراژ:1000

قيمت : 315000 تومان

تلفن : 09305013209

 

 

کليه حقوق محفوظ ،هيچ بخشي ازمطالب وعکسهاي اين کتاب نبايد بدون اخذ مجوز کتبي ازمولف منتشر گردد.

ایــن کتــاب حاصــل چندیــن ســال مطالعــه ، کار عملــی و تدریــس اینجانــب مــی باشــد، لــذا ســعی نمــوده ام تجربیــات بالینــی و کاربــردی را بیشــتر در کتــاب بگنجانـم. طـی سـالها تدریـس و کار کلینیکـی از مشـکالت و نقـاط ضعـف و قـوت دانشــجویان مطلــع هســتم، بــه همیــن دلیــل نــکات ذکــر شــده در کتــاب بــه گونـه ای اسـت کـه دانشـجویان بعـد از مطالعـه و کار عملـی طـب سـوزنی بـر روی بیمـاران بتواننـد بـدون مشـکل بـه صـورت کاربـردی و کلینیکـی بـه درمـان بپردازند. به منظور بهره برداری بیشتر از کتاب چندتوصیه به دانشجویان عزیز دارم: اول :کتــاب را بــه ترتیــب مطالــب دنبــال نمــوده و تمامــی شــکل هــا و جدول ها را بطور مفهومی و عملی کار و تکرار نمایید. دوم : بـرای درك بهتـر ابتـدا فصـل هـای اول و دوم را مطالعـه نمـوده تـا الفبـای طـب ســوزنی را فرابگیریــد، ســپس بــرای فراگیــری الفبــای پیشــرفته فصــل هجدهــم را مطالعـه کنیـد. بـا ایـن کار آمادگـی بیشـتری بـرای یادگیـری مطالـب داریـدو تمامـی مفاهیـم بـه کار بـرده شـده درفصـول کتـاب مفهومـی و قابـل درك خواهنـد شـد. در آخـر بـه ترتیـب فصـل هـای باقیمانـده کتـاب رامطالعـه نماییـد.

با تشکر سید علی حسینی

فصل اول

تاریخچه طب سوزنی

نحوه شکل گیری طب سوزنی

شرح کامل فلسفه ین و یانگ

قانون ین و یانگ

ین ویانگ خورشید،ساقه گندم وموج دریا

چهارده کانال انرژی

جهان هستی و انرژی

بررسی نمودار ها

شرح کامل فلسفه چرخه انرژی

چرخه مادر فرزندی

اندام های اختصاصی عناصر

رابطه زن وشوهری ومادر فرزندی

رابطه پدربزرگ نوه

نمودار پنج عنصر ) فارسی ، انگلیسی و چینی

بررسی چرخه تولید وکنترل

چرخه کنترل

بررسی چارت طب سوزنی

چارت ساعت

بررسی ساعت بیولوژیک

ساعت بیولوژیک واساس آن

شرح ساعت بیولوژیک

روش اصولی سوزن زدن

تکنیک اول: گرفتن سوزن دردست

تکنیک دوم

تکنیک سوم: زوایای مختلف زدن سوزن

تکنیک چهارم

تکنیک پنجم: مدت زمان ماندن سوزن درموضع

تکنیک ششم: ذخیره کردن انرژی

تکنیک هفتم

تکنیک هشتم: سوزن زدن عمیق به منظور کاهش انرژی

تکنیک نهم: روش های گرفتن دی چی

تکنیک دهم: خارج کردن سوزن

لوازم طب سوزنی

مواردی که در زمان انتخاب سوزن زدن باید رعایت شود

حرکت طبیعی چی دراعضای مختلف

واحد اندازه گیری -چون

فصل دوم

مفهوم انرژی سانجیائو

ژنگ چی به دو قسمت تقسیم می شود

عملکردچی دربدن

جهت حرکت چی

جوهرحیات

شرح کلی کانال های انرژی -مریدین های چهارده گانه

چرخه انرژی ) QI(شرح کلی و مفهوم آن

فصل سوم

شرح کانال ریه

نقاط مهم ریه

فصل چهارم

شرح کانال روده بزرگ

نقاط مهم روده بزرگ

فصل پنجم

کانال معده

فصل ششم

کانال طحال وپانکراس

فصل هفتم

کانال قلب

فصل هشتم

کانال روده کوچک

فصل نهم

کانال مثانه

فصل دهم

کانال کلیه

سایر نقاط کلیه

فصل یازدهم

کانال کیسه صفرا

فصل دوازدهم

کانال کبد

فصل سیزدهم

کانال پریکارد

فصل چهاردهم

کانال سانجیائو

فصل پانزدهم

کانال غیرعادی

فصل شانزدهم

کانال غیرعادی

فصل هفدهم

استفاده ازکانال های خارق العاده

Yin Wei Mai

Du Mai

Yang Qiao Mai

Dai Mai

Yang Wei Mai

Yin Qiao Mai

Ren Mai

فصل هیجدهم

زانگ و فو

تشخیص بیماری درطب سنتی چین

five shu point  فایو شو پوینت

پنج نقطه انتقال

توضیحات اضافه پنج نقطه انتقال

لوکال پوینت )

نقاط لو ) LUO ( و یوان )

نقطه (یوآن )

مناطق نقاط یوآن

12 شوپوینت ، 12 موپوینت

نقاط شی-کلفت

هشت نقطه تلاقی دورودخانه

نقاط خو-پایینی ارگان های فو

هشت نقطه توانمندو القاکننده

فصل نوزدهم

دوازده ستاره

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خرید کتاب آموزش طب سوزنی بادی(اولین مرجع طب سوزنی بدن)”