خرید کتاب آموزش طب سوزنی گوش(اولین مرجع طب سوزنی گوش)


قیمت :

330,000 تومان

اين كتاب حاصل چندين سال مطالعه،كار عملي وتدريس اينجانب است،لذاسعي نموده ام بيشترتجربيات باليني و كاربردي را در كتاب بگنجانم. طي سال هاتدريس و كار كلينيكي از مشكلات و نقاط ضعف و قوت دانشجويان مطلع هستم، به همين دليل نكات ذكر شده در كتاب به گونه اي است كه دانشجويان بعد از مطالعه و كار عملي طب سوزني گوش بر روي بيماران بتوانند بدون مشكل به صورت كاربردي و كلينيكي به درمان بپردازند.

به منظور بهره برداري بيشتر از كتاب چندتوصيه به دانشجويان عزيز دارم:

اول :كتاب را به ترتيب مطالب دنبال نموده و تمامي شكل ها را برروي  گوش هاي افراد مختلف به طور مفهومي و عملي كار و تكرار نماييد.

دوم : براي درك بهتر ابتدا فصل اول و دوم را مطالعه نموده تا الفباي طب سوزني گوش را فرابگيريد، سپس براي كار عملي بيشتر نسخه هاي كاربردي رادرفصل سوم مطالعه كنيد.با اين كار آمادگي بيشتري براي كارعملي روي بيماران خواهيد داشت و تمامي مطالب به كار برده شده درفصول كتاب مفهومي و قابل درك خواهند بود.

با تشكر سيد علي حسيني

توضیحات

خرید کتاب آموزش طب سوزنی گوش

خرید کتاب آموزش طب سوزنی گوش

خرید کتاب آموزش طب سوزنی گوش

عنوان کتاب: اولين مرجع  طب سوزني گوش

نويسندگان : سيدعلي حسيني، سيدعرفان حسيني

شابک:  978-600-416-765-9

شناسه مجوز: 9-33815-672719

نوبت چاپ: اول

تعدادصفحه:203

تاريخ نشر:1401

تيراژ: 1000

قيمت : 330000تومان

تلفن: 09305013209

 

کليه حقوق محفوظ ،هيچ بخشي ازمطالب وعکسهاي اين کتاب نبايد بدون اخذ مجوز کتبي ازمولف منتشر گردد.

اين كتاب حاصل چندين سال مطالعه،كار عملي وتدريس اينجانب است،لذاسعي نموده ام بيشترتجربيات باليني و كاربردي را در كتاب بگنجانم. طي سال هاتدريس و كار كلينيكي از مشكلات و نقاط ضعف و قوت دانشجويان مطلع هستم، به همين دليل نكات ذكر شده در كتاب به گونه اي است كه دانشجويان بعد از مطالعه و كار عملي طب سوزني گوش بر روي بيماران بتوانند بدون مشكل به صورت كاربردي و كلينيكي به درمان بپردازند.

به منظور بهره برداري بيشتر از كتاب چندتوصيه به دانشجويان عزيز دارم:

اول :كتاب را به ترتيب مطالب دنبال نموده و تمامي شكل ها را برروي  گوش هاي افراد مختلف به طور مفهومي و عملي كار و تكرار نماييد.

دوم : براي درك بهتر ابتدا فصل اول و دوم را مطالعه نموده تا الفباي طب سوزني گوش را فرابگيريد، سپس براي كار عملي بيشتر نسخه هاي كاربردي رادرفصل سوم مطالعه كنيد.با اين كار آمادگي بيشتري براي كارعملي روي بيماران خواهيد داشت و تمامي مطالب به كار برده شده درفصول كتاب مفهومي و قابل درك خواهند بود.

با تشكر سيد علي حسيني

خرید کتاب آموزش طب سوزنی گوش

فصل اول

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

 • شکل جنين برعکس…………………………………………………………………………………………………………….. 16
 • اصطلاحات علمي آناتوميک سطح گوش ………………………………………………………………………. 19
 • سه لايه بافتي…………………………………………………………………………………………………………………………. 22
 • جايگاه نقاط بر روي گوش………………………………………………………………………………………………….. 24
 • کاربرد کلينيکي طب سوزني گوش………………………………………………………………………………….. 26
 • درمان نقاط تطبيقي……………………………………………………………………………………………………………… 28
 •     فرايند درماني …………………………………………………………………………………………………………………. 30
 • آناتومي سيستم حرکتي …………………………………………………………………………………………………….. 32
 •  سيستم حرکتي( اسکلتي)…………………………………………………………………………………………………. 34
 • ستون فقرات…………………………………………………………………………………………………………………………… 36
 • ستون فقرات…………………………………………………………………………………………………………………………… 40
 • مهره هاي گردني…………………………………………………………………………………………………………………… 42
 • جايگاه مهره هاي گردن برروي گوش هاي مختلف……………………………………………………… 43
 • مهره هاي پشتي……………………………………………………………………………………………………………………. 44
 • مهره هاي کمري…………………………………………………………………………………………………………………… 45
 • ساکرال و استخوان دنبالچه اي…………………………………………………………………………………………. 46
 • برآمدگي هاي مجاور مهره ها…………………………………………………………………………………………….. 48
 • جايگاه دست ها……………………………………………………………………………………………………………………… 50
 • جايگاه پاها………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
 • جايگاه قفسه سينه………………………………………………………………………………………………………………… 56
 • موقعيت اندام هاي شکمي وسينه اي………………………………………………………………………………. 58
 • لوله گوارش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
 • دهان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59
 • معده…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
 • ريه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
 • جايگاه کبد……………………………………………………………………………………………………………………………… 62
 • کيسه صفرا……………………………………………………………………………………………………………………………… 64
 • طحال……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
 • پانکراس……………………………………………………………………………………………………………………………………. 66
 • دوازدهه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 66
 • روده کوچک…………………………………………………………………………………………………………………………… 68
 • روره بزرگ………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
 • راست روده …………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
 • مقعد…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
 • دستگاه ادراري……………………………………………………………………………………………………………………….. 72
 • جايگاه کليه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
 • مثانه وپيشابراه……………………………………………………………………………………………………………………….. 76
 • ميزناي يا حالب……………………………………………………………………………………………………………………… 78
 • موقعيت مکاني دستگاه تناسلي…………………………………………………………………………………………. 79
 • قلب…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80
 • موقعيت رگ هاي خوني برروي گوش…………………………………………………………………………….. 82
 • موقعيت غدد براساس ستون مهره ها………………………………………………………………………………. 83
 • موقعيت استخوان ها واجزاي صورت……………………………………………………………………………….. 84
 • موقعيت سيستم اعصاب مرکزي……………………………………………………………………………………….. 85
 • سيستم ليمبيک…………………………………………………………………………………………………………………….. 90
 • موقعيت ساقه مغزي…………………………………………………………………………………………………………….. 91
 • مغز مياني………………………………………………………………………………………………………………………………… 92
 • موقعيت هاي کانال نخاعي………………………………………………………………………………………………….. 93
 • اعصاب مغزي (12 زوج محيطي)………………………………………………………………………………………. 94
 • سمپاتيک وپاراسمپاتيک……………………………………………………………………………………………………… 96
 • عقده عصبي(گانگليون ) ( اتونوم)……………………………………………………………………………………… 100
 • طناب مرزي گانگليون………………………………………………………………………………………………………….. 102
 • بررسي نقاط پلکسوس وگانگليون ها……………………………………………………………………………….. 103
 • تالاموس…………………………………………………………………………………………………………………………………… 106
 • هيپوتالاموس…………………………………………………………………………………………………………………………… 108
 • منطقه هيپوفيز……………………………………………………………………………………………………………………….. 109
 • نقطه پرولاکتينLTH(غده فوران شير)…………………………………………………………………………. 110
 • نقطهACTH(غده آدرنال فوق کليه)……………………………………………………………………………… 111
 • نقطهTSH(هورمون تحريک کننده غده تيروئيد)……………………………………………………….. 113
 • نقطه گونادوترافين(غده جنسي-تناسلي)………………………………………………………………………… 115
 • هورمون اکسي توسين…………………………………………………………………………………………………………. 116
 • استروژن وپروژسترون………………………………………………………………………………………………………….. 117
 • نقطه خواب……………………………………………………………………………………………………………………………… 118
 • موقعيت نقطه آلرژي…………………………………………………………………………………………………………….. 119
 • اينترفرون…………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
 • نقطه فشار خون…………………………………………………………………………………………………………………….. 120
 • پروستاگلاندين……………………………………………………………………………………………………………………….. 120
 • نقطه کنترل کننده جانبي………………………………………………………………………………………………….. 121
 • بررسي نقاط مشابه دارو………………………………………………………………………………………………………. 122
 • چارت نقاط مشابه دارو………………………………………………………………………………………………………… 123
 • بررسي چارت بيماري رواني……………………………………………………………………………………………….. 124
 • چارت درمان بيماري هاي رواني……………………………………………………………………………………….. 126
 • چارت نقاط مهم در گوش غالب ………………………………………………………………………………………. 127
 • چارت نقاط مواد کمياب ……………………………………………………………………………………………………. 128
 • چارت نقاط ويتامين……………………………………………………………………………………………………………… 129

فصل دوم

 • کانال ریه واندیکاسیون نقاط مهم…………………………………………………. 131
 • کانال روده و اندیکاسیون نقاط مهم……………………………………………….. 132
 • کانال معده و انديکاسيون نقاط مهم………………………………………………………………………………… 133
 • کانال طحال و انديکاسيون نقاط مهم……………………………………………………………………………… 134
 • کانال قلب و انديکاسيون نقاط مهم…………………………………………………………………………………. 135
 • کانال روده کوچک و انديکاسيون نقاط مهم………………………………………………………………….. 136
 • کانال مثانه و انديکاسيون نقاط مهم………………………………………………………………………………… 137
 • کانال کليه و انديکاسيون نقاط مهم…………………………………………………………………………………. 138
 • کانال پريکارد و انديکاسيون نقاط مهم…………………………………………………………………………… 139
 • کانال سانجيائو و انديکاسيون نقاط مهم…………………………………………………………………………. 140
 • کانال کيسه صفرا و انديکاسيون نقاط مهم……………………………………………………………………. 141
 • کانال کبد و انديکاسيون نقاط مهم………………………………………………………………………………….. 142
 • کانال رن و انديکاسيون نقاط مهم……………………………………………………………………………………. 143
 • کانال دوو و انديکاسيون نقاط مهم…………………………………………………………………………………… 144

فصل سوم

 • نقاط کليدي (کاردينال)………………………………………………………………………………………………………. 146
 • هشت نقطه کاردینال……………………………………………………………….. 147
 • درد هاي بالاي گردن…………………………………………………………………………………………………………… 148
 • سندرم مياني گردني…………………………………………………………………………………………………………….. 149
 • سندروم تحتاني گردني……………………………………………………………………………………………………….. 150
 • درد در اولين دنده………………………………………………………………………………………………………………… 151
 • ديسک مهره ها………………………………………………………………………………………………………………………. 152
 • دردکمر وسياتيک………………………………………………………………………………………………………………….. 153
 • دردمفاصل لگني خاجي………………………………………………………………………………………………………. 154
 • نقاط درد عضله……………………………………………………………………………………………………………………… 155
 • دردشانه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 156
 • آرنج تنيس باز……………………………………………………………………………………………………………………….. 157
 • سندروم تونل کارپال……………………………………………………………………………………………………………. 158
 • آرتروز انگشت شست دست ………………………………………………………………………………………………. 159
 • تورم لگني……………………………………………………………………………………………………………………………….. 160
 • تورم مفصل زانو،مينيسک،کشکک…………………………………………………………………………………….. 161
 • آرتروز مفاصل کوچک پا……………………………………………………………………………………………………… 162
 • درد تاندون آشيل………………………………………………………………………………………………………………….. 163
 • ميخچه پاشنه…………………………………………………………………………………………………………………………. 164
 • سوزش پا…………………………………………………………………………………………………………………………………. 165
 • نقرس درانگشت بزرگ پا…………………………………………………………………………………………………….. 166
 • پلي آرتريت مزمن (روماتيسم)………………………………………………………………………………………….. 167
 • درد درحال جابجايي (خيالي)……………………………………………………………………………………………. 168
 • سردردهيجاني………………………………………………………………………………………………………………………… 169
 • ميگرن کيسه صفرا……………………………………………………………………………………………………………….. 170
 • نورآلرژي عصب سه قلو……………………………………………………………………………………………………….. 171
 • مفاصل فک……………………………………………………………………………………………………………………………… 172
 • آلرژيک…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 173
 • آسم آلرژيک……………………………………………………………………………………………………………………………. 174
 • آسم برونشيال…………………………………………………………………………………………………………………………. 174
 • اگزماي آلرژيک………………………………………………………………………………………………………………………. 176
 • برونشيت ،عفونت…………………………………………………………………………………………………………………… 177
 • سينوزيت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 178
 • تورم لوزه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 179
 • تورم پاراتيروئيد……………………………………………………………………………………………………………………… 180
 • گاستريت و زخم معده…………………………………………………………………………………………………………. 181
 • هپاتيت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 182
 • کولون تحريک پذير ،اسهال………………………………………………………………………………………………… 183
 • هموروئيد…………………………………………………………………………………………………………………………………. 184
 • فشارخون شرياني………………………………………………………………………………………………………………….. 185
 • کم فشاري خون…………………………………………………………………………………………………………………….. 186
 • اختلالات ضربان قلب…………………………………………………………………………………………………………… 187
 • آنژين سينه اي………………………………………………………………………………………………………………………. 188
 • عفونت مثانه ومجاري ادراري…………………………………………………………………………………………….. 189
 • اختلالات قوه جنسي……………………………………………………………………………………………………………. 190
 • اختلالات قاعدگي………………………………………………………………………………………………………………….. 191
 • اختلالات يائسگي………………………………………………………………………………………………………………….. 192
 • نازايي………………………………………………………………………………………………………………………………………… 193
 • سرگيجه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 194
 • اختلالات خواب……………………………………………………………………………………………………………………… 195
 • کم شنوايي……………………………………………………………………………………………………………………………… 196
 • سندروم ترس…………………………………………………………………………………………………………………………. 197
 • دپرسيون………………………………………………………………………………………………………………………………….. 198
 • اختلالات تمرکزفکري………………………………………………………………………………………………………….. 199
 • اختلالات خوردن ،چاقي……………………………………………………………………………………………………… 200
 • بي اشتهايي عصبي……………………………………………………………………………………………………………….. 201
 • اعتياد به سيگار…………. …………………………………………………………………………………………..202

خرید کتاب آموزش طب سوزنی گوش

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خرید کتاب آموزش طب سوزنی گوش(اولین مرجع طب سوزنی گوش)”