خرید کتاب آموزش عنبیه شناسی (اولین مرجع عنبیه شناسی)


قیمت :

350,000 تومان

توصيه اي كه براي دانشجويان عزيزدارم اين است : مطالب را از اول كتاب دنبال كنيد ، عكس هايي كه در درس ها براي تمرين بيشتر گذاشته شده را كار كنيد،  عكس هاي واقعي بگيريد و روي آنها تمرين كنيد .هرچقدر شما از عنبيه هاي بيشتري عكس بگيريد وكاركنيد ، به همان اندازه در تشخيص بيماري از روي عنبيه متبحرخواهيد شد.  عكس هايي كه براي تمرين گذاشته شده، فقط براي اين است كه  شما مواردي براي تمرين در اختيار داشته باشيد ،گاهي مي توانيد از روي كتاب ذره‌بين گذاشته و عكس هارا با زوم بالاتري نگاه كنيد تااز جزئيات آن بيشتر با خبر شويد، چراكه در تحليل هاي واقعي از عنبيه افراد، ما از ذره بين يا دوربين براي زوم كردن استفاده مي كنيم. اين عكس‌ها صرفاً براي تمرين و به صورت مطالب اضافه و مكمل در كتاب آورده شده است ونمونه هايي رانيز در انتهاي كتاب در اختيارتان قرار داده ام .براي يادگيري بهتر تحليل هاي خود را با مطالب كتاب مقايسه كنيد تا روند يادگيري بهتري را طي كنيد.
باتشكر سيدعلي حسيني

توضیحات

خرید کتاب آموزش عنبیه شناسی

خرید کتاب آموزش عنبیه شناسی

عنوان کتاب: اولين مرجع عنبيه شناس  کتاب ا و ل

مؤلف: سيد علي حسيني

ناشر:  سبز ريان گستر

شمارگا ن: 1000نسخه

نوبت چا پ دوم : 1401

شابک : 8-621-416-600-978

تعداد صفحه : 217

قيمت :  350000تومان

تلفن : 09305013209

توصيه اي كه براي دانشجويان عزيزدارم اين است : مطالب را از اول كتاب دنبال كنيد ، عكس هايي كه در درس ها براي تمرين بيشتر گذاشته شده را كار كنيد،  عكس هاي واقعي بگيريد و روي آنها تمرين كنيد .هرچقدر شما از عنبيه هاي بيشتري عكس بگيريد وكاركنيد ، به همان اندازه در تشخيص بيماري از روي عنبيه متبحرخواهيد شد.  عكس هايي كه براي تمرين گذاشته شده، فقط براي اين است كه  شما مواردي براي تمرين در اختيار داشته باشيد ،گاهي مي توانيد از روي كتاب ذره‌بين گذاشته و عكس هارا با زوم بالاتري نگاه كنيد تااز جزئيات آن بيشتر با خبر شويد، چراكه در تحليل هاي واقعي از عنبيه افراد، ما از ذره بين يا دوربين براي زوم كردن استفاده مي كنيم. اين عكس‌ها صرفاً براي تمرين و به صورت مطالب اضافه و مكمل در كتاب آورده شده است ونمونه هايي رانيز در انتهاي كتاب در اختيارتان قرار داده ام .براي يادگيري بهتر تحليل هاي خود را با مطالب كتاب مقايسه كنيد تا روند يادگيري بهتري را طي كنيد.
  باتشكر سيدعلي حسيني

 

فهرست

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

تاريخچه………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

آشنايي با عنبيه……………………………………………………………………………………………………………. 16

فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………………….. 16

آشنايي باچارت……………………………………………………………………………………………………………… 18

نحوه گرفتن عكس از عنبيه………………………………………………………………………………………. 22

تنظيم چارت برروي عنبيه………………………………………………………………………………………… 24

تنظيمات استانداردعنبيه ووضوح تصويربراي تشخيص……………………………………… 26

اصطلاحات كاربردي در عنبيه………………………………………………………………………………….. 28

تقسيم بندي چارت ها ( بيشتر بدانيم) ………………………………………………………………… 29

فصل دوم ………………………………………………………………………………………………………………………. 32

شناسايي بافت ها و گروه هاي عنبيه……………………………………………………………………… 33

تعيين مزاج ها براساس عنبيه هرفرد……………………………………………………………………… 34

فصل سوم ……………………………………………………………………………………………………………………… 40

علامت گذاري برروي عنبيه …………………………………………………………………………………….. 41

جايگاه معده برروي عنبيه…………………………………………………………………………………………. 42

سم مركزي…………………………………………………………………………………………………………………….. 46

كاهش اسيد معده ………………………………………………………………………………………………………. 47

اسيد بالا در معده…………………………………………………………………………………………………………. 48

روده متورم يا متشنج………………………………………………………………………………………………….. 49

اشعه سولاريس (خورشيدي)…………………………………………………………………………………….. 50

حلقه عصبي………………………………………………………………………………………………………………… 51

جايگاه روده درچارت عنبيه………………………………………………………………………………………. 52

جايگاه روده درعنبيه …………………………………………………………………………………………………. 55

موقعيت دوازدهه درعنبيه………………………………………………………………………………………….. 57

لوزالمعده (پانكراس) درعنبيه ………………………………………………………………………………….. 60

دهان وجايگاه آن درعنبيه…………………………………………………………………………………………. 62

جايگاه حلق درعنبيه…………………………………………………………………………………………………… 64

بيني (از دستگاه تنفسي)…………………………………………………………………………………………… 67

اهميت جايگاه ناي دردستگاه تنفس………………………………………………………………………. 70

جايگاه پانكراس وبيماري ديابت……………………………………………………………………………….. 74

علت گشادبودن مردمك…………………………………………………………………………………………….. 76

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………….. 80

لاكونا ولايه هاي زيرين عنبيه………………………………………………………………………………….. 81

لاكوناهاولايه هاي مختلف عنبيه  …………………………………………………………………………… 84

لاكوناوسورا(حفره هاولكه ها)……………………………………………………………………………………. 86

سورا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

بسته يا بازبودن …………………………………………………………………………………………………………… 92

انواع لاكونا …………………………………………………………………………………………………………………… 94

لاكوناي سوزني……………………………………………………………………………………………………………… 95

لاكوناي پروانه اي…………………………………………………………………………………………………………. 96

لاكوناي نقطه اي ………………………………………………………………………………………………………… 97

لاكوناي برگي………………………………………………………………………………………………………………… 98

لاكوناي كريستالي……………………………………………………………………………………………………….. 99

لاكوناي عروس دريايي………………………………………………………………………………………………. 100

لاكوناي سه گوش وچهارگوش……………………………………………………………………………….. 101

لاكوناي باز……………………………………………………………………………………………………………………. 102

لاكوناي نيزه اي………………………………………………………………………………………………………….. 103

لاكوناي گلابي شكل………………………………………………………………………………………………….. 104

لاكوناي سنگ فرشي…………………………………………………………………………………………………. 105

لاكوناي پلكاني(نردباني)……………………………………………………………………………………………. 106

لاكوناي بيضي بزرگ………………………………………………………………………………………………….. 107

لاكوناي اژدري ولاكوناي فرورفته در اتونوم ……………………………………………………….. 108

لاكوناي منقاري ياخميده…………………………………………………………………………………………. 109

لاكونا كندوعسل…………………………………………………………………………………………………………. 111

لاكوناي دوقلو………………………………………………………………………………………………………………. 112

لاكوناي مارچوبه اي…………………………………………………………………………………………………… 113

فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………………………….. 114

تقسيمات چارت به 16/1………………………………………………………………………………………… 115

خط تعادل…………………………………………………………………………………………………………………….. 117

خط هماهنگي يا انتقال…………………………………………………………………………………………….. 118

خط بيني وديافراگم ياخط درد………………………………………………………………………………. 120

خط عفونت…………………………………………………………………………………………………………………… 121

خط تغذيه…………………………………………………………………………………………………………………….. 122

خط جنسي………………………………………………………………………………………………………………….. 123

خط مخچه اي،رحمي وركتومي……………………………………………………………………………… 124

خط تحمل يا زير بغلي……………………………………………………………………………………………… 125

چارت كلي يك شانزدهم ………………………………………………………………………………………… 126

فصل ششم ………………………………………………………………………………………………………………….. 128

روش تشخيص حلقه هاي انقباضي……………………………………………………………………….. 129

مواردي كه درتحليل حلقه هاي انقباضي بايدرعايت كنيم (1)……………………… 130

مواردي كه در تحليل حلقه هاي انقباضي بايد رعايت كنيم (2)………………….. 132

حلقه هاي سطحي……………………………………………………………………………………………………… 133

حلقه هاي عمقي………………………………………………………………………………………………………… 134

محل قرار گيري حلقه ها………………………………………………………………………………………….. 135

حلقه هاي متقاطع……………………………………………………………………………………………………… 136

حلقه هاي محيطي…………………………………………………………………………………………………….. 137

حلقه هاي لنفي…………………………………………………………………………………………………………… 139

حلقه هاي ماهيچه اي……………………………………………………………………………………………….. 141

حلقه منطقه گوارش …………………………………………………………………………………………………. 142

حلقه منطقه سر………………………………………………………………………………………………………….. 143

حلقه هاي منطقه انرژي حيات……………………………………………………………………………….. 145

حلقه هاي شانه اي- لگني……………………………………………………………………………………….. 147

حلقه منطقه تناسلي………………………………………………………………………………………………….. 148

فصل هفتم ………………………………………………………………………………………………………………….. 150

سمپاتيك وپاراسمپاتيك(اتونوم)درعنبيه……………………………………………………………… 151

خط اتونوم ومنطقه گوارش………………………………………………………………………………………. 154

سمپاتيك وپاراسمپاتيك…………………………………………………………………………………………… 159

تاثيرسم هاي مركزي بر اتونوم………………………………………………………………………………. 165

فيبرهاي برجسته وبلند…………………………………………………………………………………………….. 166

فيبر هاي گره خورده يا پيچ پيچ ………………………………………………………………………….. 167

عنبيه به شكل قارچي ……………………………………………………………………………………………… 168

فصل هشتم …………………………………………………………………………………………………………………. 172

مردمك صاف از بالا……………………………………………………………………………………………………. 173

مردمك صاف از پايين……………………………………………………………………………………………….. 174

مردمك به شكل عدد7 به سمت بيني بالا………………………………………………………….. 175

مردمك صاف به سمت گيجگاهي 8……………………………………………………………………… 176

مردمك به شكل عدد7 به سمت گيجگاهي پايين …………………………………………… 177

مردمك صاف به سمت بيني قسمت پايين تنه………………………………………………….. 178

صاف شدگي عمودي در سمت گيجگاهي……………………………………………………………. 179

صاف شدگي عمودي سمت بيني…………………………………………………………………………… 180

صاف شدگي به سمت بيني وگيجگاهي درپايين……………………………………………….. 181

صاف شدگي به سمت بيني وگيجگاهي دربالا……………………………………………………. 182

مردمك بيضي عمودي………………………………………………………………………………………………. 183

مردمك بيضي به شكل عددهشت…………………………………………………………………………. 184

مردمك به شكل بيضي افقي…………………………………………………………………………………… 185

مردمك به شكل بيضي وبه صورت عددهفت……………………………………………………… 186

مردمك بيضي به طورموازي مايل به سمت راست……………………………………………. 187

مردمك بيضي به طورموازي مايل به سمت چپ……………………………………………….. 188

مردمك بزرگ و كوچك……………………………………………………………………………………………. 189

مردمك هاي كوچك………………………………………………………………………………………………….. 190

مردمك هاي گشاد…………………………………………………………………………………………………….. 191

فصل نهم………………………………………………………………………………………………………………………. 192

ساختارهاي عنبيه………………………………………………………………………………………………………. 193

ساختار پلتوريك…………………………………………………………………………………………………………. 193

ساختارغددي……………………………………………………………………………………………………………….. 195

ساختارپيوندي…………………………………………………………………………………………………………….. 196

ساختارحلقه كلسترول-سديم-كلسيم وكمان پيري…………………………………………. 197

تقسيم بندي ساختارحلقه كلسترول-سديم-كلسيم وكمان پيري………………… 199

ساختارانقباضي……………………………………………………………………………………………………………. 200

ساختاربافت اسيدي……………………………………………………………………………………………………. 201

ساختارآهن…………………………………………………………………………………………………………………… 203

ساختارهمان ژيوتيك…………………………………………………………………………………………………. 205

ساختارلوزالمعده ………………………………………………………………………………………………………… 206

ساختاركليوي………………………………………………………………………………………………………………. 207

ساختارلنفاتيك……………………………………………………………………………………………………………. 208

ساختارسيستم دفعي وسيستم ايمني…………………………………………………………………… 209

ساختاراختلال مزاجي………………………………………………………………………………………………… 210

ساختاربخارات سمي …………………………………………………………………………………….211

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خرید کتاب آموزش عنبیه شناسی (اولین مرجع عنبیه شناسی)”