خرید کتاب آناتومی عمومی بدن


قیمت :

395,000 تومان

عنوان کتاب: اولین مرجع طب سوزنی زیبایی
مولفان: سیدعلی حسینی،سیدعرفان حسینی
شابک: 4- 786 – 416 – 600 – 978
نوبت چاپ: اول
تعدادصفحه: 294

توضیحات

آناتومی عمومی بدنخرید کتاب آناتومی عمومی

عنوان کتاب: آناتومی عمومی بدن
مولفان: سیدعلی حسینی،سیدعرفان حسینی
شابک:3- 786 – 416 – 600 – 978
نوبت چاپ: اول
تعدادصفحه: 294
تاریخ نشر: 1401
تیراژ: 1000
قیمت : 395 هزارتومان
آدرس:تهران میدان انقلاب،خیابان منیری جاوید،پ 71 واحد 2 تلفن: 09305013209
کلیه حقوق محفوظ ،هیچ بخشي ازمطالب وعکسهاي این کتاب نباید بدون اخذ مجوز کتبي ازمولف منتشر گردد.

فصل اول………………………………………………………………………………………………………….. 16
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 17
ایستادن آناتومیک………………………………………………………………………………………………… 19
جهت های آناتومی……………………………………………………………………………………………….. 20
مقاطع اصلی بدن ………………………………………………………………………………………………… 21
آناتومی سلول……………………………………………………………………………………………………. 22
انواع سلول………………………………………………………………………………………………………. 23
بافت………………………………………………………………………………………………………………. 25
اندام………………………………………………………………………………………………………………. 25
دستگاه…………………………………………………………………………………………………………… 26
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………. 28
تقسیم بندی اسلکت ………………………………………………………………………………………….. 29
تقسیم بندی استخوان ها …………………………………………………………………………………….. 31
استخوان ها از نمای ظاهری ………………………………………………………………………………….. 31
استخوان کوتاه…………………………………………………………………………………………………… 31
استخوان پهن تخت…………………………………………………………………………………………….. 32
استخوان نامنظم………………………………………………………………………………………………… 32
استخوان های کنجدی ………………………………………………………………………………………… 33
جمجمه ) ……………………………………………………………………………………………………….. 34
استخوان پیشانی………………………………………………………………………………………………. 35
استخوان پروانه ای یاشب پره ای 36………………………………………………………………………….36
استخوان پس سری ……………………………………………………………………………………………37
استخوان پرویزنی یاغربالی ……………………………………………………………………………………38

استخوان آهیانه ……………………………………………………………………………………………….39
استخوان گیجگاهی …………………………………………………………………………………………..40
استخوان بندی صورت…………………………………………………………………………………………. 41
استخوان اشکی………………………………………………………………………………………………. 42
فک بالایی ……………………………………………………………………………………………………… 43
گونه …………………………………………………………………………………………………………….. 44
تیغه بینی……………………………………………………………………………………………………….. 45
شاخک پایینی بینی…………………………………………………………………………………………… 46
فک پایینی………………………………………………………………………………………………………. 47
استخوان لامی………………………………………………………………………………………………… 48
سطح قاعده جمجمه ………………………………………………………………………………………… 49
استخوان بندی اندام بالایی………………………………………………………………………………….. 50
استخوان ترقوه………………………………………………………………………………………………… 51
استخوان کتف…………………………………………………………………………………………………. 52
استخوان بازو…………………………………………………………………………………………………. 53
استخوان بندی دست……………………………………………………………………………………….. 54
کارپس (مچ دست) ………………………………………………………………………………………….. 55
استخوان بندی اندام پایینی…………………………………………………………………………………. 56
استخوان های لگن…………………………………………………………………………………………… 57
ران ……………………………………………………………………………………………………………… 58
کشکک…………………………………………………………………………………………………………. 59
درشت نی، نازک نی…………………………………………………………………………………………. 60
استخوان بندی پا…………………………………………………………………………………………….. 61
استخوان بندی تنه ………………………………………………………………………………………….. 62
جناغ……………………………………………………………………………………………………………. 62
ستون دنده ها………………………………………………………………………………………………….. 64
استخوان دنده………………………………………………………………………………………………….. 65
دنده سینه ای………………………………………………………………………………………………….. 66
مهره های کمری………………………………………………………………………………………………. 67
مهره های گردن………………………………………………………………………………………………. 68
ستون فقرات …………………………………………………………………………………………………. 69
کمری – سینه ای -مهره ها -خاجی دنبالچه………………………………………………………………. 70
انواع مفاصل سینوویال………………………………………………………………………………………. 73
انواع حرکات…………………………………………………………………………………………………… 77
فصل سوم ……………………………………………………………………………………………………. 80
عضلات بدن ………………………………………………………………………………………………….. 81
اسامی عضلات مهم ………………………………………………………………………………………… 83
نام گذاری عضلات ……………………………………………………………………………………………. 85
عضلات سرو صورت ……………………………………………………………………………………………. 87
سطحی…………………………………………………………………………………………………………. 87
عضلات پس سری پیشانی…………………………………………………………………………………… 89
عضله مدور اطراف دهان………………………………………………………………………………………. 90
اطراف بینی…………………………………………………………………………………………………….. 91
چین دهنده ابرو…………………………………………………………………………………………………. 92
خط اخم…………………………………………………………………………………………………………. 93
ماهیچه گیجگاهی……………………………………………………………………………………………… 94
عضله ماضغه……………………………………………………………………………………………………. 95
گردن ……………………………………………………………………………………………………………. 96
عضله جناغی چنبری پستانی………………………………………………………………………………. 98
عضلات طرفی گردن……………………………………………………………………………………………. 99
عضله طویل گردنی…………………………………………………………………………………………….. 100
عضله طویل رأسی…………………………………………………………………………………………….. 101
عضلات پشت گردن …………………………………………………………………………………………… 102
بالابرنده کتف ………………………………………………………………………………………………….. 103
عضلات دنده های پشت وجلو……………………………………………………………………………….. 104
عضلات بین دنده ای ………………………………………………………………………………………….. 105
ماهیچه عرضی سینه……………………………………………………………………………………………. 106
ماهیچه های بالابرنده دنده …………………………………………………………………………………….. 107
دیافراگم ………………………………………………………………………………………………………….. 108
مربع کمری………………………………………………………………………………………………………….. 110
عضله پشتی بزرگ ………………………………………………………………………………………………. 111
عضله راست کننده ستون مهره ای……………………………………………………………………………. 112
عضله ذوزنق های…………………………………………………………………………………………………. 113
عضله بالابرنده مقعد…………………………………………………………………………………………….. 115
عضلات پرینه……………………………………………………………………………………………………….. 116
ماهیچه دالی ……………………………………………………………………………………………………. 118
عضله گرد کوچک………………………………………………………………………………………………… 119
متوازی الاضلاع بزرگ …………………………………………………………………………………………. 120
عضلات ناحیه بازو………………………………………………………………………………………………… 121
ماهیچه دوسر بازویی……………………………………………………………………………………………. 122
ماهیچه سه سر بازویی…………………………………………………………………………………………. 123
عضله براکیالیس…………………………………………………………………………………………………… 125
عضلات ناحیه ساعد……………………………………………………………………………………………… 126
عضلات لایه سطحی ولار ساعد …………………………………………………………………………… 127
عضلات لایه سطحی پشت ساعد…………………………………………………………………………. 129
عضلات لایه عمقی پشت ساعد……………………………………………………………………………. 130
عضلات چرخاننده ساعد………………………………………………………………………………………. 131
عضلات حفره آرنجی……………………………………………………………………………………………. 133
عضلات ناحیه دست ……………………………………………………………………………………………. 134
عضلات هیپوتنار…………………………………………………………………………………………………… 135
عضلات تنار………………………………………………………………………………………………………….. 136
عضلات ناحیه لگن خاصره………………………………………………………………………………………. 137
ناحیه خاصره………………………………………………………………………………………………………… 138
عضلات سرینی ……………………………………………………………………………………………………. 139
مثلث رانی…………………………………………………………………………………………………………….. 140
عضله خاصره ای…………………………………………………………………………………………………… 142
عضلات نزدیک کننده ران.. ………………………………………………………………………………………. 143
عضله خیاطه. ……………………………………………………………………………………………………….. 144
عضلات جلوی ران ………………………………………………………………………………………………. 145
ماهیچه های چهارسر ……………………………………………………………………………………………. 145
ماهیچ ههای همسترینگ……………………………………………………………………………………… 147
عضلات اطراف ساق……………………………………………………………………………………………… 149
اکستانسور بلند شست…………………………………………………………………………………………. 150
کمپارتمان خارجی……………………………………………………………………………………………….. 151
کمپارتمان خلفی )پشتی( سطحی…………………………………………………………………………. 152
کمپارتمان خلفی عمقی………………………………………………………………………………………. 153
عضلات حرکت دهنده مفاصل پا……………………………………………………………………………….. 157
عضلات کف پا………………………………………………………………………………………………………. 158
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………….. 162
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 163
بینی …………………………………………………………………………………………………………………… 164
حفره بینی……………………………………………………………………………………………………………. 165
حنجره………………………………………………………………………………………………………………….. 166
حلق……………………………………………………………………………………………………………………… 167
شش ها ………………………………………………………………………………………………………………… 168
نای……………………………………………………………………………………………………………………….. 169
ناحیه تنفسی………………………………………………………………………………………………………… 170
تنفس……………………………………………………………………………………………………………………. 171
تنظیم حرکات دم و بازدم …………………………………………………………………………………………… 172
میان سینه……………………………………………………………………………………………………………… 173
پرده جنب…………………………………………………………………………………………………………….. 174
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………. 176
دستگاه گردش خون………………………………………………………………………………………………. 177
قلب………………………………………………………………………………………………………………………. 178
نما وجایگاه قلب…………………………………………………………………………………………………… 179
بافت گرهی و خودکار قلب……………………………………………………………………………………… 181
گردش خون…………………………………………………………………………………………………………. 183
شریان ها………………………………………………………………………………………………………………. 184
حفرات قلب………………………………………………………………………………………………………….. 185
خون رسانی قلب………………………………………………………………………………………………….. 186
گردش خون بزرگ وکوچک………………………………………………………………………………………….. 187
سیاه رگ ها،سرخرگ هاومویرگ ها……………………………………………………………………………. 189
فصل ششم …………………………………………………………………………………………………………… 192
بافت لنفاوی…………………………………………………………………………………………………………. 193
عملکرد دستگاه لنفاوی……………………………………………………………………………………………. 194
اعضای لنفاوی اولیه……………………………………………………………………………………………… 195
عروق لنفاوی………………………………………………………………………………………………………… 196
اعضای لنفاوی ثانویه …………………………………………………………………………………………… 197
گره های لنفاوی…………………………………………………………………………………………………… 198
طحال……………………………………………………………………………………………………………………. 199
لوزه ها……………………………………………………………………………………………………………………. 200
تشکیل لنف ………………………………………………………………………………………………………… 201
عوامل موثر بر جریان لنف …………………………………………………………………………………………. 202
پمپ لنفاوی…………………………………………………………………………………………………………. 203
نقش دستگاه لنفاوی در کنترل غلظت پروتئین…………………………………………………………………. 204
فصل هفتم……………………………………………………………………………………………………………. 206
لوله گوارش…………………………………………………………………………………………………………… 207
بلع………………………………………………………………………………………………………………………… 208
دهان…………………………………………………………………………………………………………………….. 209
معده و مری…………………………………………………………………………………………………………. 210
غدد بزاقی…………………………………………………………………………………………………………….. 211
حلق……………………………………………………………………………………………………………………… 212
صفاق……………………………………………………………………………………………………………………. 213
چین های صفاقی………………………………………………………………………………………………….. 214
روده کوچک ………………………………………………………………………………………………………… 215
روده بزرگ ………………………………………………………………………………………………………….. 216
سکوم و آپاندیس ………………………………………………………………………………………………… 217
مقعد………………………………………………………………………………………………………………….. 218
کبد……………………………………………………………………………………………………………………. 219
پانکراس………………………………………………………………………………………………………………… 220
کیسه صفرا…………………………………………………………………………………………………………… 221
فصل هشتم………………………………………………………………………………………………………….. 222
دستگاه ادراری……………………………………………………………………………………………………… 223
ادرار………………………………………………………………………………………………………………………. 224
کلیه ها…………………………………………………………………………………………………………………… 225
وظیفه دستگاه ادراری تحتانی………………………………………………………………………………………. 226
میزنای………………………………………………………………………………………………………………….. 227
مثانه وپیشابراه ……………………………………………………………………………………………………. 228
دستگاه تناسلی مردان …………………………………………………………………………………………. 229
آلت تناسلی …………………………………………………………………………………………………………. 230
اپیدیدیم……………………………………………………………………………………………………………….. 232
مجاری تخلیه منی……………………………………………………………………………………………….. 233
پروستات………………………………………………………………………………………………………………. 234
دستگاه تناسلی خارجی زنان……………………………………………………………………………….. 235
کلیتوریس …………………………………………………………………………………………………………… 236
دستگاه تناسلی داخلی زنان…………………………………………………………………………………. 238
واژن …………………………………………………………………………………………………………………….. 238
تخمدان ها ………………………………………………………………………………………………………….. 240
مراحل تکامل سینه……………………………………………………………………………………………… 241
ضمائم سینه…………………………………………………………………………………………………………. 242
غدد لنفاوی سینه ای…………………………………………………………………………………………… 243
فصل نهم………………………………………………………………………………………………………………. 246
دستگاه عصبی……………………………………………………………………………………………………… 247
تقسیم بندی دستگاه عصبی………………………………………………………………………………… 249
دیدگاه کارکردی………………………………………………………………………………………………….. 250
جنی نشناسی دستگاه عصبی……………………………………………………………………………….. 251
تکامل مغز…………………………………………………………………………………………………………….. 252
دستگاه عصبی مرکزی…………………………………………………………………………………………. 254
نخاع…………………………………………………………………………………………………………………. 255
محافظت از دستگاه عصبی مرکزی…………………………………………………………………………… 256
نوروگلی………………………………………………………………………………………………………………… 257
نورون …………………………………………………………………………………………………………………. 258
اعصاب نخاعی………………………………………………………………………………………………………. 259
پرده های مغز و نخاع …………………………………………………………………………………………… 261
شامه یا مننژ…………………………………………………………………………………………………………. 262
سخت شامه……………………………………………………………………………………………………………. 263
لایه عنکبوتیه……………………………………………………………………………………………………….. 264
نرم شامه………………………………………………………………………………………………………………… 265
مقطع نخاع ………………………………………………………………………………………………………….. 266
مغز ………………………………………………………………………………………………………………………. 267
پل مغز ………………………………………………………………………………………………………………… 268
بطن چهارم …………………………………………………………………………………………………………. 269
مخچه ………………………………………………………………………………………………………………….. 271
میان مغز ………………………………………………………………………………………………………………. 272
جمع بندی بطن ها ……………………………………………………………………………………………… 273
بصل النخاع ………………………………………………………………………………………………………….. 274
عقده عصبی ………………………………………………………………………………………………………… 275
اعصاب پیکری و خودمختار ……………………………………………………………………………………… 276
اعصاب محیطی …………………………………………………………………………………………………… 277
مولف سیدعلى حسینى 15
دستگاه عصبی اتونوم یا خودمختار …………………………………………………………………………… 278
اعصاب سمپاتیک ………………………………………………………………………………………………… 279
اعصاب پاراسمپاتیک …………………………………………………………………………………………… 280
دستگاه عصبی محیطی………………………………………………………………………………………… 281
عصب های نخاعی…………………………………………………………………………………………………. 283
ترتیب بیرون آمدن عصب های نخاعی………………………………………………………………………… 284
شاخ ههای شبکه گردنی……………………………………………………………………………………….. 285
شبکه بازویی ……………………………………………………………………………………………………….. 286
اعصاب شبکه کمری…………………………………………………………………………………………….. 289
شبکه خاجی ……………………………………………………………………………………………………..291

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خرید کتاب آناتومی عمومی بدن”