علت گشادبودن مردمک
در تصویر(صفحه77) باوجودنوری که به چشم برخوردکرده مردمک بزرگ ترشده است اما درواقع زمانی که نوربه چشم می رسد به نسبت شدت آن مردمک کوچکتر می شود.بابهره گیری ازبخش اتونوم که به قسمت سمپاتیک وپاراسمپاتیک که به واکنش های عصبی بدن می پردازد
می توان به علت این موضوع پی برد.
درساختمان چشم عضلاتی درمرکزعنبیه قرارداردکه به صورت اتوماتیک ودرمواقع لزوم به نور واکنش نشان می دهد.این عضلات دربرابر شدت وضعف نور واکنش مناسبی را برای حفاظت ازشبکیه ودیگرقسمت های چشم نشان می دهد،این موردمربوط به دستگاه اتونوم است.اتونوم به صورت اتوماتیک به وضعیت عضلات وماهیچه های عنبیه ومردمک پرداخته وواکنش مناسب رادربرابر نورنشان می دهددرغیراین صورت نتیجه
می گیریم 1)ارگان چشم دچاراختلال شده که واکنش مناسبی ندارد.
2) بدن دربرابرشرایط وهیجانات محیطی واکنشی نشان نمی دهد یعنی ارگان های بدن مخصوصا اتونوم دررابطه بااین مسئله دچاراختلال شده است.
چشم ارگانی ازبدن است.
بابررسی عنبیه مشکلات ایجادشده دربدن راتشخیص می دهیم،علاوه براین مطلب مشکلاتی نیز برای خودچشم به وجود می آید.دراین مبحث مشکل به وجود آمده برای خود چشم است.عضلات منقبض کننده دچارمشکل شده اند وعلت آن اختلال دراتونوم بوده که موجب آسیب به ساختمان فیزیکی چشم شده است.
در تصویر(صفحه77) رنگ عنبیه غیرطبیعی بوده وبه شکل لاکونا درآمده است که به لایه های عمیق نفوذ کرده است.دراین عنبیه واکنش نسبت به نور به علت ضعف عضله نیست بلکه سیستم عصبی سمپاتیک وپاراسمپاتیک واکنش مناسبی نشان نمی دهدیعنی نه تنها واکنش سریعی برای آماده سازی دربدن ایجاد نمی کند بلکه آن راازحالت آماده نیز خارج نمی کندتابه آرامش برسد.برای درمان این بیماری که سبب بازگشت مردمک به حالت طبیعی می شودبایدازطریق اتونوم راه کارهایی رابه دست آوردتااعصاب خودکاربتواند وظایف خودرابه درستی انجام دهد.یکی ازراه کارها،استفاده ازداروهای گیاهی ویا داروهای رایج است که توسط پزشک تجویز
می شود.

علت گشاد بودن مردمک

دیدگاهتان را بنویسید