آشنایی باچارت عنبیه

خط عمودی را درنظر بگیریم که بدن را به طور مساوی به دونیمه چپ وراست تقسیم کرده است.با این تقسیم بندی جایگاه اندام (عنبیه شناسی )سمت راست درعنبیه سمت راست واندام سمت چپ بر روی عنبیه سمت چپ قابل مشاهده است درحالی که بعضی ازاعضا درهردو عنبیه قابل رویت می باشد.

جایگاه اندام

جایگاه اندام برروی عنبیه ها با یکدیگر درحال تقارن است . به این صورت که اگر جایگاه ارگان ها رادرعنبیه چشم راست درجهت عقربه های ساعت فرابگیریم . اعضادرعنبیه چشم چپ دقیقا برعکس آن ودرجهت خلاف عقربه های ساعت قرار می گیرد . به طور مثال جایگاه ریه درعنبیه سمت چپ مابین ساعت 2 -3ودرحالی که درعنبیه سمت راست بین ساعت 9-10 قراردارد.
باذکر این مطلب به اصول کلی چارت می پردازیم:
برای اینکه بتوانیم عنبیه وعلائمی که برروی آن به وجود آمده راتفسیر کنیم باید تقسیماتی انجام دهیم.
این عمل ازآن جهت منحصربه فرداست که به دوبخش دایره ای وشعاعی تقسیم می شود.
ابتداتقسیم بندی دایره ای که از مرز بین مردمک وعنبیه شروع شده ودرمرزبین عنبیه وصلبیه خاتمه پیدا می کند .  که دارای 3دایره اصلی و5دایره فرعی است که شامل:معده،روده،سیاهرگ ها،ماهیچه ها،اسکلت،لنفاوی،سرخرگ هاوپوست می شود.

تقسیم بندی شعاعی عنبیه


درتقسیم بندی شعاعی عنبیه را به شکل ساعت درنظرمی گیریم وشعاع های آن راطوری رسم می کنیم . که ابتدای آن مرکز مردمک وانتهای آن تمامی ساعات رادربربگیرد . دراین صورت عنبیه به 12قسمت تقسیم می شودکه دراین تقسیم بندی مابین ساعت1-11منطقه مربوطبه سر،بین ساعت1-2منطقه گردن وگوش،بین ساعت2-3منطقه ریه،بین ساعت4-5منطقه شکم قسمت بالا،بین ساعت5-6شکم قسمت پایین،بین ساعت6-7قسمت لگن،بین ساعت7-8پایین کمر،بین ساعت 8-9بالای کمر،بین ساعت9-10گلووبین ساعت10-11منطقه صورت قراردارد.

همان طور که ذکر شد عنبیه ها با یکدیگر درحالت تقارن قرار دارند . تقسیم بندی که انجام شددرجهت عقربه های ساعت برای چشم چپ مورد استفاده قرار می گیرد وتقسیم بندی چشم راست دقیقا در جهت خلاف آن صورت می گیرد.
در این تقسیم بندی چارت به سادگی بیان شده است اما درچارت کلی به قسمت های بیشتروجزئی تر تقسیم بندی می شود. درچارت کلی مابین هر ساعت به ده قسمت مساوی تقسیم می شود . به این ترتیب تمامی اندام در جایگاه دقیق ومخصوص خود قراردارند مثلادرچارت عنبیه راست دست وبازودقیقا برروی ساعت هشت قرارگرفته است.
فراگیری چارت کلی نیاز به دقت وتمرین بیشتری نسبت به چارت اولیه دارد واین امر جزء اصول اولیه عنبیه شناسی

می باشد.برای یادگیری آسان ابتدا چارت اولیه را به خاطر می سپاریم که جایگاه اندام را به صورت کلی نشان می دهد .  سپس به مرور زمان وبا تمرین به قسمت های جزئی می پردازیم،این امرمستلزم تلاش ودقت فراوان است.
با یادگیری  چارت می توان جایگاه اندام وهمین طوربیماریها وعلائم به وجود آ مده بروی عنبیه را به درستی تشخیص داد.
آنچه دراین مجموعه خواهید دید:
 تفسير انواع علائم ونشانه ها در عنبيه

تشخيص التهاب 

تقسيمات شانزده گانه

  تمرينات عنبيه شناسي جهت تمرین بیشتر 

مردمک شناسي بهمراه تحلیل مردمک ها

بررسي سرطان

ساختار شناسي قسمت اول

ساختارشناسي قسمت دوم

حلقه هاي انقباضي قسمت اول

حلقه هاي انقباضي قسمت دوم 

تحلیل های مختلف وکاربردی از عنبیه های مختلف بابیماری های مختلف

این مجموعه بروزشده باتحلیلهای متفاوت وپیشرفته می باشد

خرید پکیج آموزش عنبیه شناسی پارت اول استاد علی حسینی

1 دیدگاه برای “عنبیه شناسی تکمیلی پارت دوم

دیدگاهتان را بنویسید