آموزش طب سوزنی اسکالپ ( سر )

1,800,000 تومان

این مجموعه در تکمیل مجموعه آموزش های طب سوزنی می باشد که درمان از طریق مناطقی از قسمت های مختلف سر است .

آموزش طب سوزنی اسکالپ سر
آموزش طب سوزنی اسکالپ ( سر )

1,800,000 تومان