نرم افزار آموزش صلبیه شناسی

1,500,000 تومان

این نرم افزار آمورشی شامل کلیه سر فصل های آموزشی در زمینه تشخیص بیماری از روی صلبیه بوده و شما بدون نیاز به حضور به یک متخصص در این زمینه تبدیل میشوید .

 

آموزش صلبیه شناسی استاد علی حسینی
نرم افزار آموزش صلبیه شناسی

1,500,000 تومان