کتاب آموزش تشخیص بیماری ازروی زبان

420,000 تومان

آموزش تشخیص بیماری ها و نا هنجاری ها موجود در بدن از طریق بررسی علائم موجود بر روی زبان و همچنین تغییرات ایجاد شده در هر یک از جایگاه های اندام ها روی زبان .

کتاب آموزش تشخیص بیماری ازروی زبان

420,000 تومان